بعضـی وقتـها که دل چادر جـونم از اینـهمه طعـنه و تهمت میـشـکنه...

بر میدارمش باهم مـیریم گـلزار شـهدا

چـندتا وصیـت نامـه هم بـراش مـیخونم

حرفـهای قـشنگـشون رو براش تکرار میـکنم

دل دوتایـیمـون باز میـشه...

عاشـق تر ازهمیـشه بر میگردیـم خـونه...

فـقـط

کاش قسـمتـم بـشه و دوبـاره ببرمـش شلـمچه...
نتیجه تصویری برای تاشهدانتیجه تصویری برای تاشهدا